top of page

PROGRAM

DSC_0061.jpg

Mitt Ledarskap

Detta program vänder sig till dig som vill komma till insikt, reflektera och träna på ledarskapets olika delar. Programmet innehåller 14 olika områden, där du kommer bli inspirerad och utmanad till reflektion och utveckling. Kontinuerlig uppföljning är också ett viktigt inslag i våra möten. Ett 15-tal olika mallar kommer finnas till hands, när du steg för steg, utvecklar din nya handlingsplan för både personlig och professionell utveckling. Mitt Ledarskap är programmet, för dig som vill utvecklas i ledarskapets många delar. Vi börjar med att genomföra ett JobMatch Talent test, för att belysa dina egenskaper. Därefter studerar vi noga vilka delar i ditt ledarskap du vill utveckla och du får hjälp i att formulera mål.

Antal träffar: 10
Tid per tr
äff: ca. 90 min.
Löptid: 10-12 månader

PERSONLIG UTVECKLING & Ledarskap

Detta program vänder sig till dig, som vill utveckla ledarskapet, både att leda sig själv och andra. Som bas kommer två böcker finnas till hands, samt en Tränings- & Reflektionsbok. Böckerna belyser olika infallsvinklar på Ledarskapet, dvs ett 360-graders perspektiv. Samtliga författare är kända forskare och konsulter inom ledarskapsutveckling.

Det mesta som vi människor gör, styrs via tankar och känslor. I programmet ingår en serie muskulära och mentala avslappningsövningar som kommer hjälpa dig att använda dina kognitiva och emotionella förmågor ännu bättre. Till dessa fyra ljudfiler, används också boken ”Mind Training” författad av bl.a. Lars-Eric Uneståhl.

liverpool-2431992_1920.jpg
sunset-1807524_1920_BES.jpg

COACHANDE Ledarskap

Detta program vänder sig till dig som har en roll, eller siktar på att få en, att leda och coacha andra. Du kommer jobba med och reflektera över ditt eget ledarskap, utveckla metoder för att coacha och stötta medarbetare i deras respektive roller. Och även träna dig på att utveckla & coacha team till nya framgångar.

Programmet ”Coachande Ledarskap” utgår från två böcker, författade av psykologen & psykoterapeuten Hilmar Thor Hilmarsson. Den ena boken heter, som programmet ”Coachande Ledarskap” och den andra har titeln ”Coachingtrappan”

Tid per träff: ca. 90 minuter
Antal träffar: 10 st.
Löptid: 10-12 månader

COACHANDE SAMTAL

Innehåll & Disposition

Konceptet ”Coachande samtal” börjar med att du genomför ett psykometriskt test, JobMatch Talent. Detta blir vår utgångspunkt när vi gemensamt går igenom ditt nuläge och inom vilka områden du vill utvecklas. Har du nyligen genomfört ett alternativt test kan vi använda det. Vid första mötet diskuterar vilket & vilka mål du vill uppnå. Därefter skapar vi en plan för hur ofta vi skall träffas och hur många gånger. Ett upplägg om minst fem gånger initialt är att rekommendera. Mötena sker fysiskt på din arbetsplats eller på Arkipelagens Företagscenter i centrala Göteborg. Att träffas över Teams eller Zoom är också en möjlighet.

Ovan ses omslag på tre olika böcker som vi kan ha som plattform & utgångsläge inför våra möten. Om vi skall använda oss av någon av dessa böcker eller någon annan bok är helt frivilligt.

Mental Träning

Det mesta som vi människor gör styrs via tankar och känslor. Vi kan också addera en serie muskulära och mentala avslappningsövningar som kommer hjälpa dig att använda dina kognitiva och emotionella förmågor ännu bättre. Till dessa fyra ljudfiler, används också boken ”Mind Training” författad av bl.a. Lars-Eric Uneståhl.

Jag är Tomas, din Coach

Sedan 2014 har jag coachat olika människor både privat och i yrkeslivet. Att stötta i att formulera mål och nå hela vägen fram. Jag ser fram emot coacha dig mot dina uppsatta mål.

Coachande samtal

Hur vet jag att jag är på väg i rätt riktning?

 

Coaching är en samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål och skapa nya resultat både i yrkeslivet och privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser mha aktivt lyssnande och att utmana & inspirera genom kraftfulla frågor. En viktig del är också feedback och uppföljning.

 

”Om du vill ha något du aldrig haft, måste du göra något du    aldrig har gjort”

Coachande_Samtal.jpg
aziz-acharki-U3C79SeHa7k-unsplash_edited.jpg

MENTAL INSTÄLLNING & STYRKA

Detta program vänder sig till dig som vill utveckla din mentala styrka och ditt fokus på att formulera mål och därefter nå dem.
Innehållet i programmet är skrivet av Stig Wiklund - en av Sveriges främsta coacher inom bla. elitidrott. Han har samarbetat med skidåkare, som Frida Karlsson, Johan Olsson och Helen Ekholm.

Programmet innehåller nio avsnitt. Dessa avsnitt har en del text samt några övningar. Antalet möten där vi träffas och där jag inspirerar, utmanar och följer upp dig kan variera eftersom det individanpassas. Dina mål som du formulerar, vilken tidshorisont vi väljer och vilket tempo du sätter. 

Antal träffar: 5-9

Logos_JMT.png

JOBMATCH TALENT

Det finns studier som visar på att upp till 10% av rekryteringar inte lyckas. Detta medför stora kostnader för många arbetsgivare. En vanlig orsak är att man tittar för mycket på CV´t, som ofta innehåller arbetslivserfarenhet och utbildningar. Det man borde studera närmare är de personliga egenskaperna.

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer/ledare som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper framkommer en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbets-prestation. JMT är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Utvecklingen av JMT sker kontinuerligt och i samarbete med Göteborgs Universitet. Efter ett genomfört testet får du en personlig återkoppling under ca. 90 minuter och ditt testresultat i PDF-form.

JOBMATCH TALENT FÖRDJUPNING

…fortsätter med att vi går djupare och jobbar med alla dina 30 olika egenskaper. Vi dyker ner i din arbetstruktur, vi tittar på ditt stabilitetsmönster, vad som driver dig till handling, för att slutligen vrida och vända på alla egenskaper som har med ditt relationsmönster att göra.

Vi träffas vid minst fem tillfällen. Idéen är att belysa sex olika egenskaper vid varje mötestillfälle. Vi utgår från din position i testet, dvs ditt nuläge, och resonerar oss fram till ditt önskade läge. Du kommer få tid på dig mellan våra möten, att träna på nya beteenden och det som ligger till grund för att nå dina nya önskade lägen i dessa egenskaper.

 

Jag är Tomas, din JobMatch konsult & Coach

Jag kommer inspirera och utmana dig i din utvecklingsprocess. I våra möten kommer jag också följa upp vad du tränat på sedan vi träffades senast och tillsammans belysa vilka resultat du har fått. Därefter formulerar vi vad du skall träna på under kommande period.

Samtal_justerad.png
woman-1845517_1920_edited.jpg

INNOVATION & LEDARSKAP

Dålig sikt - är generell för de flesta branscher. Vi lever i en föränderlig värld som blir alltmer komplex. Den ena trenden genererar konsekvenser på andra trender. Företagen får problem att navigera och upplever det mycket utmanande t.o.m. negativt.
 

Abonnera på…
- Löpande trendbevakning där vi tillsammans hittar möjligheter
- Stöd och bollplank till management och andra nyckelpersoner
- Utbildningar, föreläsningar, ledarskapsträning, coaching och workshops
- Utveckling av ett långsiktigt innovationsklimat
- Nätverk till gränsöverskridande samarbete mellan företag och branscher

Antal träffar: 5-9

hands-2847508_1920.jpg

TEAMUTVECKLING

Det råder ingen tvekan om, att det som skiljer vanliga företag mot väldigt framgångsrika företag, är förmågan att samarbeta. Att få medarbetare att dra åt samma håll, baserat på företagets uttalade vision & mål. Att skapa och efterleva en god feedbackkultur, att utveckla en lärande organisation.
 

Att helt enkelt få 1+1+1 bli mer än 3.

Vi kommer träffas fyra till sex halvdagar med ca fyra veckors mellanrum. Vi kommer varva teori med praktik. Jag ser en stor fördel att samtliga har genomfört ett JobMatch Talent-test och fått återkoppling.

bottom of page